Vakantiewoning in Saint Pierre de Vassols - Vaucluse

aan de voet van de Mont ventoux

HOE RESERVEREN ?

U kan per mail of schriftelijk een reservatie aanvragen, welke ook bindend is.
Telefonische reservaties worden niet aangenomen.

In uw mail of brief moeten volgende zaken vermeld staan :

WONING SAINT PIERRE DE VASSOLS

NAAM
ADRES
TELEFOONNUMMER
GSM-NUMMER

HUURPERIODE

NAMEN EN LEEFTIJDEN VAN ALLE REISGENOTEN

REKENINGNUMMER ( VOOR TERUGBETALING WAARBORG )

Wij sturen u een bevestiging van uw reservatie per mail.

Voorschot van 50% op de huursom te betalen binnen 10 dagen na reservering.

Saldo en waarborg ( 400,00€ ) dienen uiterlijk 6 weken voor de aanvang van de huurperiode volstort te zijn.

De verhuring is per week van zondag 15u00 tot zondag 10u00.

Huisdieren zijn niet toegelaten tenzij anders overeengekomen.

Bedlinnen en badlinnen dient te worden meegebracht door de huurders.

Bij reservering verklaart u zich akkoord met onze onderstaande algemene huurvoorwaarden.

 

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

Duur

De duur van de verhuring kan niet verlengd worden zonder voorafgaandelijk akkoord van de verhuurder. De gebouwen en aanhorigheden worden uitsluitend verhuurd als vakantieverblijf met uitsluiting van elke vorm van beroepsmatige activiteit.

Betaling

Betalingen gebeuren op volgend adres:

QURA BVBA – Kapellestraat 45 - B-9940 EVERGEM.
Bank: KBC
IBAN: BE88 7360 2231 7441
BIC: KREDBEBB

Vermelding : voorschot of saldo + huurdata.

- Het voorschot dient betaald te worden binnen de 10 dagen na de bevestiging van de reservering.
- Het saldo van de huursom en de waarborg dienen integraal te zijn voldaan uiterlijk 6 weken voor aankomst middels bankoverschrijving.
- Boekingen binnen de 6 weken voor aanvang van de huurperiode dienen volledig betaald te worden binnen de 10 dagen na reservering en vóór aanvang van de huurperiode.

Waarborg

De waarborg dient om volgende kosten te dekken : de eventuele schade , de vervanging van gebroken of verloren zaken van het verhuurde goed, zowel binnen als buiten, met inbegrip van inrichting, decoratie,…. Alle directe en indirecte schade veroorzaakt aan de woning en/of inboedel en niet te wijten aan of ten gevolge van het normale gebruik ervan, wordt verhaald op de huurder.

Ook na de huurperiode af te rekenen kosten als verbruik energie en schoonmaak zullen van deze waarborg afgehouden worden.

De waarborg wordt onder geen enkele voorwaarde aanschouwd als deel van de huurwaarde of voorschot daarop en er zal zodoende daarop geen interest kunnen geëist worden. De waarborg wordt teruggestort binnen een redelijke termijn die het mogelijk laat de eindafrekening op te maken en met een maximum van 1 maand na verstrijken van de huurperiode.

In geval van schade en in geval van ontoereikendheid van de waarborg, kan de verhuurder aan de huurder de betaling van bijkomende vergoedingen opeisen. Terugstorting van de waarborg houdt niet automatisch in dat de verhuurder erkent dat er geen schade aan het verhuurde goed zou zijn berokkend.

De huurder wordt in geen enkel geval toegelaten het gehuurde goed te betreden indien blijkt dat de waarborg niet werd voldaan.

Prijs

De huurder verbindt er zich uitdrukkelijk toe om de huurprijs in generlei mate in onkosten te brengen van één of ander inkomen.

Annulering door de huurder

Een reservering per mail of post is bindend en bij reservering gaat u automatisch akkoord met de algemene huurvoorwaarden beschreven op onze site en bijgevoegd bij het huurcontract.

Indien de huurder binnen de 10 dagen na reservering annuleert wordt een administratiekost van 50 € aangerekend.
Bij annulering later dan 10 dagen na de reservering gelden volgende annuleringsvoorwaarden :

Annuleringsvoorwaarden :

Annulering gebeurt steeds schriftelijk, per aangetekend schrijven of per mail ( met leesbevestiging ).

Indien de huurder op de voorziene dag het gehuurde goed niet betrekt, om welke reden dan ook, staat het de verhuurder vrij deze opnieuw te trachten verhuren voor de voorziene periode. Bij het niet betrekken van het gehuurde goed door de huurder zal het reeds betaalde voorschot definitief aan de verhuurder toekomen en blijft het saldo altijd opeisbaar, dit indien voor de betreffende periode geen nieuwe huurders werd gevonden.

In ieder geval blijft het voldane voorschot verworven als minimum schadevergoeding.

Wij raden u ten stelligste aan een annuleringsverzekering te nemen.

Annulering door de verhuurder

Als de verhuurder door onvoorziene omstandigheden genoodzaakt is de gereserveerde vakantiewoning te annuleren, dan wordt de betaalde huursom en/of waarborg terugbetaald, echter zonder vergoeding van welke schade dan ook.

In geval de verhuurder het door de huurder ondertekend contract en/of het voorschot niet heeft ontvangen binnen de 10 dagen na de datum van ondertekenen door de verhuurder vervalt de overeenkomst automatisch en staat het de verhuurder vrij het goed voor dezelfde termijn opnieuw aan te bieden aan derden.

Opzegging

Bij gebrek aan betaling van het geheel of deel van de huursom en waarborg tegen de vastgestelde termijn(en) of bij niet navolgen van één van de in dit contract vermelde clausules kan de verhuurder, binnen de 48 uur na aanmaning, de ontbinding van het contract opeisen en de huurder verplichten het gehuurde goed direct te verlaten.

Schoonmaak

De huurders dienen de woning opgeruimd en veegvrij achter te laten. Alles dient terug op zijn oorspronkelijke plaats te staan.

Er wordt geen vuile vaat achtergelaten. Afwasmachine, koelkast en vuilemmers dienen leeg te zijn bij vertrek. Huisvuil, glas en papier dienen te worden weggebracht. Elektrische barbecue, oven, microgolfoven en friteuse worden proper achtergelaten.

De haardcassette / het houtvuur wordt proper en leeg achtergelaten.

Het is ten strengste verboden sigarettenpeuken achter te laten op om het even welke plaats, zowel binnen als buiten.

Indien dit niet het geval is, waardoor extra schoonmaak noodzakelijk is, zal de waarborg zonder enige betwisting ingehouden worden.

Extra opkuis tijdens uw verblijf kan, op uw uitdrukkelijke vraag. Hiervoor dient u zelf rechtstreeks contact op te nemen met onze poetsvrouw en rekent u onmiddellijk na de schoonmaak af met haar.

Zwembad

Gelet op de vigerende wetgeving in Frankrijk voor het gebruik van het zwembad, heeft de verhuurder de beschikking over een goedgekeurde installatie. De huurder verbindt zich ertoe deze beveiliging te gebruiken gedurende de duur van het verblijf, ook bij tijdelijke afwezigheid tijdens dit verblijf (hoe kort ook) en tevens ’s nachts.

Uiteraard blijft de huurder aansprakelijk voor het toezicht op de mensen die hem vergezellen en moet hij alle maatregelen treffen om elk incident met en in het zwembad vermijden. Kinderen en/of volwassenen zonder zwemdiploma mogen alleen met zwemvest en onder toezicht van volwassenen met zwemdiploma het zwembad gebruiken. Bij een ongeval kan de verhuurder nimmer aansprakelijk worden gesteld. De huurder zal de verhuurder vrijwaren voor elke aanspraak, ook de zijne die tegen de verhuurder zou kunnen worden uitgeoefend.

Het zwembad wordt door een bevoegd persoon gereinigd en onderhouden en de huurder verbindt zich ertoe de richtlijnen op te volgen en deze persoon toegang te verlenen tot de eigendom.

Het is ten strengste verboden om scherpe voorwerpen in het zwembad te gooien of te gebruiken. De dichting van het zwembad wordt gewaarborgd door een liner. Scherpe voorwerpen kunnen deze beschadigen en lekken veroorzaken.

Andere bepalingen

1. De huurder verbindt er zich toe de algemene voorwaarden en het huisreglement stipt na te leven.

2. De verhuring gebeurt in principe van zondag tot zondag, tenzij anders vastgelegd. U mag de woning betreden vanaf 15.00h. De sleutels bevinden zich in het sleutelkluisje..

3. Binnen de 24 uur na het betreden van het gehuurde goed dient de huurder mogelijke klachten aan de verhuurder over te maken. Latere klachten worden als niet ontvankelijk beschouwd.

4. De verhuurder en/of tussenpersoon behoudt zich het recht voor het verhuurde goed te controleren na vertrek van de huurder.

5. De volledige inboedel, in de breedste zin van het woord, mag geen andere sporen van slijtage vertonen dan deze die aanvaardbaar zijn bij gewoon gebruik waarvoor de goederen dienstig worden geacht.

Ontbrekende zaken, beschadigde zaken of zaken versleten door verkeerd of onaangepast gebruik dienen te worden vergoed, vervangen of hersteld door de huurder, mits aanvaarding door de verhuurder. Deze clausule is ook van toepassing op muurbekleding, verf, stoffen (zetels, gordijnen, lakens, …) en op het verhuurde goed in zijn geheel en in de breedste zin van zijn betekenis.

6. De huurder dient er voor te zorgen dat bij zijn vertrek alle meubelen en mobiele zaken terug staan op hun originele plaats zoals bij het betreden van het goed.

7. De huurder mag in geen geval in lavabo’s, baden, douches, toiletten, bidets, pompstenen, enz… zaken gooien of doorspoelen die deze of het afvoersysteem zouden kunnen verstoppen. Kosten voor ontstoppen vallen volledig ten laste van de huurder.

8. Bij niet werking van toestellen of defecten in het algemeen dient de huurder direct de verhuurder te contacteren. Deze zal alles in staat stellen om de defecten zo snel mogelijk op te lossen.Hij kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen in de noodzakelijke herstellingen. De huurder kan evenmin een schadevergoeding of enige vorm van tussenkomst opeisen.

9. Op straf van ontbinding van contract is het de huurder niet toegestaan het goed onder te verhuren of zijn middels dit contract verworven rechten over te dragen, tenzij daartoe instemming werd gegeven door verhuurder. Hij wordt tevens geacht over het gehuurde goed als een goede huisvader te waken. Het is hem ten allen tijde verboden er meubels of ander roerend goed op te slaan met uitzondering van lakens en persoonlijke gebruiksvoorwerpen voor gebruik tijdens de huurperiode.

10. Het gehuurde goed mag in geen geval door meer mensen betrokken worden dan vastgesteld in het contract. Bij overtreding daarvan kan de verhuurder een opleg eisen pro rata (indien het gehuurde goed en haar inboedel die extra bezetting aankan) of de verdere toegang tot het goed verbieden. Opstellen van tenten, caravans, mobilhomes e.d. op de bijhorende terreinen is ten strengste verboden.

11. Tenzij anders vermeld in de persoonlijke overeenkomst is het verboden huisdieren (hond, kat, ..) mee te brengen. Indien huisdieren toegelaten worden, dienen zij te worden buitengelaten buiten het domein om zodoende het domein in onberispelijke staat achter te laten. Huisdieren worden niet alleen achter gelaten in de woning en worden niet toegelaten in het zwembad. Indien tuin en/of huis niet proper wordt achtergelaten zal de waarborg zonder enige betwisting ingehouden worden. Hierbij verklaart huurder in verband met huisdieren te zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid.

12. De huurder zal zich houden aan het huisreglement dat integraal deel uitmaakt van de huurovereenkomst.

13. Roken in het gras of struikgewas is niet toegelaten. Elke vorm van open vuur is ten strengste verboden. Enkel het gebruik van onze elektrische barbecue is toegelaten, het is verboden met hout, houtskool of andere te werken.

14. Bij afwezigheid, zelfs tijdelijk, dient de huurder de zonneschermen te sluiten om schade bij plots opkomende wind te vermijden. Tevens dienen de luiken te worden gesloten.

15. Bij zijn vertrek dient de huurder de woning volledig af te sluiten en de sleutels terug in het sleutelkluisje te plaatsen.

16. Tijdens de huurperiode dient de huurder de toegang te verlenen aan de verhuurder en/of tussenpersoon zodat bezoek ervan door toekomstige huurders mogelijk blijft. Zulke bezoeken vinden plaats na onderlinge afspraak met de huurder.

17. De huurder kan de toegang niet ontzeggen aan klusjesmannen, tuinmannen, kuispersoneel of andere die instaan voor het onderhoud van het gehuurde goed en zijn tuin, inboedel, zwembad, …

18. De huurder verbindt zich ertoe het onroerend goed en zwembad te gebruiken als een goede huisvader, het huisreglement te volgen en bij de beëindiging van de huurperiode de richtlijnen stipt na te leven alvorens de woning te verlaten.

19. De huurder verbindt zich ertoe tijdens het verblijf de rust en de privacy van de buren te eerbiedigen en zich te houden aan de plaatselijke politiereglementering terzake, inzonderheid wordt de nadruk gelegd op het vermijden van nachtlawaai (22u00 tot 06u00).

20. De verhuurder aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor – in de breedste betekenis - verlies, achterlaten, diefstal, beschadiging, letsel, ongeval…opgelopen of ondergaan door of veroorzaakt aan de huurder of derde personen, dieren en/of goederen, tijdens of als gevolg van het verblijf in en het gebruik van de woning en al haar toebehoren. Alleszins in geval van aan hem verwijtbaar gedrag is de huurder aansprakelijk voor elke vorm van schade alsook brand die hij aanricht, wat impliceert dat verzekering tegen brandschade ten laste is van de huurder. Hierbij verklaart huurder in dat verband te zijn verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid.

21. De huurder verplicht zich de overige huurders/reisgenoten te informeren over de inhoud van deze huurvoorwaarden.

22. Constatering van overtredingen van één van de hierboven vermelde clausules, kan directe verbreking van de huurovereenkomst tot gevolg hebben, waarbij ieder recht op vergoeding vervalt.

Geschillen

Alle geschillen omtrent deze verbintenis vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken Gent of arrondissement van woonplaats van de eigenaar. Alle kosten ten laste van de huurder.